White Circle With Down Arrow
  • Character: ⧬
  • Code Point: U+29EC
  • HTML: ⧬
  • Python: \u29EC
  • Python: \N{white circle with down arrow}
  • UTF-8: \xe2\xa7\xac
  • UTF-16: \xff\xfe\xec\x29